Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Projekty kluczowe

Zobacz więcej

 

Projekt Pipeline

 

 


Wnioski o dofinansowanie


W przypadku działania 1.1  nabór wniosków o dofinansowanie w Programie Pomoc Techniczna odbywa się do 30 czerwca danego roku kalendarzowego.

W przypadku działań 1.2-4.2 nabór wniosków o dofinansowanie w Programie Pomoc Techniczna odbywa się na bieżąco.

Poniżej zostały zamieszczone dokumenty niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie.


O dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 mogą ubiegać się beneficjenci wymienieni w ramach konkretnych działań w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Beneficjenci POPT 2007-2013 składają wnioski o dofinansowanie za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego LESSI oraz w wersji papierowej na adres Departamentu Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

  • Beneficjenci działania 1.1 do wniosku dołączają opisy stanowisk pracy zgodnie ze wzorem zamieszczonym poniżej.
  • Instytucja Zarządzająca POPT dokonuje oceny formalnej i merytorycznej wniosków zgodnie z kryteriami załączonymi poniżej.
  • W przypadku wniosków zatwierdzonych do realizacji zostanie wydana decyzja/podpisane porozumienie o dofinansowaniu projektu wg załączonego poniżej wzoru.
  • Wnioskodawcy, którzy nie otrzymają dofinansowania w ramach przeprowadzonej procedury wyboru projektów mają możliwość wniesienia protestu oraz wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach określonych w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych.

Pliki do pobrania:

Okładka Przewodnika dla beneficjentów POPT 2007-2013Przewodnik dla beneficjentów POPT 2007-2013 Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (1,07 MB)

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska