Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Organizacja Funduszy Europejskich / Kompetencje instytucji 

Zapoznaj się z systemem wdrażania funduszy, instytucjami oraz ich kompetencjami. Poznaj ekspertów oceniających projekty w programach na lata 2007-2013. 

Instytucja Zarządzająca 

Instytucją Zarządzającą Programem Pomoc Techniczna jest Minister Rozwoju. Obowiązki Instytucji Zarządzającej Programem pełni Departament Programów Pomocowych i to on odpowiada za zarządzanie i wdrażanie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

W związku z powyższym, Instytucja Zarządzająca jest odpowiedzialna za opracowanie systemu realizacji, w szczególności za:

 • przepływy finansowe,
 • przepływ dokumentów,
 • zasady wydatkowania środków finansowych w ramach Programu,
 • prowadzenie odpowiednich systemów księgowych sprawozdawczości finansowej,
 • monitorowanie i raportowanie o nieprawidłowościach oraz kwotach nienależnie wypłaconych,
 • przechowywanie informacji o wydatkach i audytach.

Jest także odpowiedzialna za przygotowanie szczegółowych zasad i procedur obowiązujących w poszczególnych osiach priorytetowych Programu.

Zadania Instytucji Zarządzającej Programem obejmują przede wszystkim:

 • zapewnienie, że wszystkie projekty wybierane do finansowania są zgodne z kryteriami Programu oraz że spełniają zasady wspólnotowe i krajowe przez cały okres realizacji,
 • weryfikację, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjentów zostały rzeczywiście poniesione i czy są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi zasadami,
 • zapewnienie systemu rejestracji i przechowywania w formie elektronicznej danych księgowych dla każdego działania w ramach Programu oraz zapewnienie, że są to odpowiednie dane umożliwiające jego monitorowanie, kontrolę i ocenę,
 • zapewnienie utrzymywania przez beneficjentów i inne zaangażowane podmioty odpowiedniej i odrębnej księgowości,
 • zapewnienie, że oceny są przeprowadzane zgodnie odpowiednimi przepisami
 • ustanawianie procedur dla zapewnienia, że wszystkie dokumenty dotyczące wydatków i audytów są przechowywane przez okres trzech lat od zamknięcia Programu,
 • zapewnienie, że Instytucja Certyfikująca otrzymuje niezbędne informacje o procedurach i prowadzonych weryfikacjach dotyczących wydatków,
 • kierowanie pracą Komitetu Monitorującego i dostarczanie mu wymaganej dokumentacji,
 • opracowywanie i przedkładanie Komisji Europejskiej sprawozdań rocznych i końcowych z realizacji projektów (sprawozdania są uprzednio zatwierdzane przez Komitet Monitorujący),
 • zapewnianie przestrzegania wymogów w zakresie informacji i promocji,
 • dostarczanie Komisji Europejskiej informacji umożliwiających ocenę dużych projektów.


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska