Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


02-10-2014

Obradował Komitet Monitorujący Program Pomoc Techniczna 2007-2013

Wsparcie dla podmiotów odpowiedzialnych za realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich – to jedno z najważniejszych działań realizowanych w ramach tego Programu w I połowie 2014 r. Rozmawiano o nich podczas Komitetu Monitorującego, któremu przewodniczył wiceminister infrastruktury i rozwoju Marcin Kubiak. Spotkanie odbyło się 2 października 2014 r. w Warszawie.

Podczas posiedzenia przyjęto Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu za I półrocze 2014 r. i zaprezentowano aktualny stan jego wdrażania. Z konkursów przewidzianych w Programie skorzystało 79 podmiotów, w tym jednostki samorządu terytorialnego działające w ramach partnerstw oraz ich związki i stowarzyszenia. Pomoc była ukierunkowana na wzmocnienie ich zdolności do świadczenia usług publicznych o wysokiej jakości i dostępności oraz wspieraniu współpracy między nimi w zakresie realizacji tych usług.

Wsparcie dla samorządów polegało również na określeniu obszarów współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami w ramach obszarów funkcjonalnych miast. W tym zakresie, obecnie realizowanych jest 68 projektów o łącznej wartości ponad 108,7 mln zł. Samorządy otrzymały również dotacje na sfinansowanie działań związanych z przygotowaniem zintegrowanych programów rozwoju i planów zagospodarowania przestrzennego.

Wiceminister Marcin Kubiak i Przemysław Derwich, zastępca dyrektora Departamentu Programów Pomocowych

Ponadto, ze środków Programu Pomoc Techniczna sfinansowano funkcjonowanie 72 punktów informacyjnych o Funduszach Europejskich oraz dwie kampanie informacyjno-promocyjne poświęcone upowszechnianiu wiedzy na temat efektów wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce.

Uczestnicy zapoznali się również ze stanem prac nad wytycznymi w zakresie wykorzystania środków w zakresie pomocy technicznej w latach 2014-2020.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska