Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


06-01-2009

Zmiana rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006 w zakresie stosowania art. 55 – projekty generujące dochód

24 grudnia 2008 r. w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich opublikowane zostało, oczekiwane przez Państwa Członkowskie, Rozporządzenie Rady (WE) nr 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochody.

Zmiana art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 regulującego kwestie projektów generujących dochód wprowadzona tym rozporządzeniem jest wynikiem postulatów zgłaszanych od dłuższego czasu Komisji Europejskiej przez Państwa Członkowskie, w tym przez stronę polską, dotyczących konieczności złagodzenia obciążeń dla beneficjentów i kosztów administracyjnych wynikających z obowiązku stosowania tego artykułu.

W wyniku wprowadzonych zmian obowiązek badania tzw. luki w finansowaniu i ewentualnego obniżania dofinansowania, a także monitorowania generowanego dochodu został ograniczony do projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności, których całkowity koszt przekracza 1 mln euro.

Powyższe zmiany znajdą swoje odzwierciedlenie w nowelizowanych w chwili obecnej Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska