Menu

Bieżący katalog: Wiadomości

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


27-07-2017

Pierwszy program finansowany z funduszy UE na lata 2007-2013 rozliczony i zamknięty

Kategoria: Wiadomości | Dotyczy: Pomoc Techniczna

Pomoc Techniczna (PO PT) to pierwszy w całej Unii Europejskiej program operacyjny na lata 2007-2013 w pełni rozliczony przez Komisję Europejską (KE). 19 lipca 2017 r. na rachunek programu wpłynęła płatność końcowa z KE w wysokości prawie 25,5 mln euro. W ramach PO PT wykorzystano łącznie  ponad 516,3 mln euro.

"W największym skrócie można powiedzieć, że środki z PO PT oliwiły tryby maszyny obsługującej fundusze unijne. Sprawne zarządzanie funduszami europejskimi to wyzwanie dla polskiej administracji. Z programu finansowane były m.in. działania edukacyjne, szkoleniowe oraz promocyjne, których wymaga od nas UE" – powiedział wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

Najważniejsze działania sfinansowane z PO PT:

  • utworzenie 109 Punktów Informacyjnych udzielających praktycznego wsparcia beneficjentom i potencjalnym beneficjentom funduszy na terenie całego kraju;
  • zorganizowanie 14 Kampanii Promujących i Informujących o Funduszach Europejskich;
  • wdrożenie sprawnie działającego i użytecznego Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13, który gromadzi dane o inwestycjach dofinansowanych z UE;
  • rozwinięcie systemu STRATEG oraz zaangażowanie Systemu Statystyki Publicznej (GUS) w Proces Monitorowania Polityki Spójności;
  • 9 095 Szkoleń, warsztatów, treningów, seminariów, wizyt studyjnych oraz innych form kształcenia, w których wzięli udział pracownicy wdrażający fundusze w perspektywie finansowej 2007-2013;
  • utworzenie sprawnie działającego forum współpracy administracji i partnerów społecznych w zakresie wypracowywania rozwiązań pro środowiskowych w postaci Sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju;
  • opracowanie Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Obszarów Dorzeczy i Regionów Wodnych oraz aktualizacja Planów Gospodarowania Wodami;
  • realizacja 263 badań ewaluacyjnych, dzięki którym możliwa była m.in. ocena jakości udzielanego wsparcia.