Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


Działania

 

Głównym celem Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna jest zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji NSRO w latach 2007-2013. POPT gwarantuje środki finansowe na obsługę realizacji NSRO i obejmuje swoim zakresem wsparcie wszystkich horyzontalnych działań i procesów z zakresu przygotowania, zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli realizacji NSRO, a także z zakresu wsparcia przygotowania projektów oraz rozpowszechniania informacji i promocji Funduszy Europejskich w Polsce.

Program jest podzielony na 4 Priorytety i 8 Działań.

Priorytet 1. Wsparcie zasobów
Celem priorytetu jest zapewnienie wysoko wykwalifikowanej kadry odpowiedzialnej za realizację procesów związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, oceną kontrolą, informacją i promocją Narodowej Strategii Spójności. oraz wykonującej zadania związane z programowaniem perspektywy finansowej po 2013 r.

Działanie 1.1 Wsparcie zatrudnienia
Działanie 1.2 Podnoszenie kwalifikacji

Priorytet 2. Wsparcie informatyczne realizacji Narodowej Strategii Spójności
Celem priorytetu jest zapewnieni funkcjonowania i rozwoju systemów informatycznych oraz niezbędnego zaplecza technicznego służącego sprawnej realizacji procesów związanych z zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, oceną i kontrolą realizacji NSRO.

Działanie 2.1 Funkcjonowanie i rozwój systemu informatycznego
Działanie 2.2 Infrastruktura informatyczna

Priorytet 3. Wsparcie realizacji operacji funduszy strukturalnych
Celem priorytetu jest osiągnięcie sprawnego systemu przygotowania, zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny, kontroli, promocji i informacji NSRO, zapewnienie płynnego przejścia pomiędzy kolejnymi okresami programowania oraz wsparcia działań związanych z realizacją Celu Europejska Współpraca Terytorialna. Dodatkowym celem osi priorytetowej jest wsparcie działań związanychz realizacją zadań na rzecz celów strategicznych określonych w dokumentach wspólnotowych i krajowych takich jak Strategia Europa 2020, Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, KSRR, KPZK i innych.

Działanie 3.1 Wsparcie instytucji zaangażowanych w realizację NSRO
Działanie 3.2 Ocena (ewaluacja) NSRO


Priorytet 4.  Komunikacja i promocja 
Celem priorytetu jest kreowanie popytu na środki z funduszy strukturalnych UE w Polsce, kreowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku marki Funduszy Europejskich, upowszechnianie korzyści oraz promocja efektów wdrażania NSRO, wsparcie beneficjentów w trakcie realizacji projektów, a także zapewnienie efektywnej wymiany informacji i przekazywania doświadczeń pomiędzy uczestnikami NSRO.

Działanie 4.1 Promocja i informacja
Działanie 4.2 Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO

Szczegółowe informacje na temat Działań w POPT znajdują się w dokumencie Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
przejdź do strony z dokumentem

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska