Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


11-03-2009

Rodzaje projektów

 

Ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna mogą być finansowane następujące zadania realizowane przez instytucje systemu wdrażania Narodowej Strategii Spójności (beneficjentów programu):

 • wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczna i fundusze pozaubezpieczeniowe płacone przez pracodawcę oraz regulaminowe nagrody pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie, programowanie, wdrażanie, monitorowanie, ocenę, audyt, certyfikację i kontrolę oraz promocję i informację Funduszy Europejskich,
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników odpowiedzialnych za programowanie, zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie, ocenę, audyt, certyfikację i kontrolę oraz promocje i informację,
 • finansowanie wydatków organizacyjnych i administracyjnych związanych z realizacją celów NSRO,
 • finansowanie wydatków związanych z zamknięciem pomocy,
 • zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia służącego realizacji celów NSRO,
 • finansowanie wydatków na przygotowanie przyszłych interwencji strukturalnych,
 • przygotowanie analiz, badań, ocen, sprawozdań oraz finansowanie pomocy ekspertów zewnętrznych w celu opracowania optymalnego systemu wdrażania i zarządzania NSRO,
 • utrzymanie i rozwój systemu informatycznego monitoringu i kontroli,
 • finansowanie działań z zakresu promocji i informacji oraz działań szkoleniowych wspomagających system zarządzania i wdrażania NSRO,
 • finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem komitetów monitorujących i sterujących, w szczególności z ich powołaniem i obsługą, organizacją posiedzeń oraz uczestnictwem członków komitetów w posiedzeniach,
 • finansowanie wydatków związanych z kontrolą,
 • finansowanie wydatków związanych z oceną projektów,
 • finansowanie wsparcia instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programów operacyjnych w związku z przygotowaniem projektów kluczowych (project pipeline).

Szczegółowe informacje na temat zadań fianansowanych z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 znajdują się w dokumencie Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej przejdź do strony z dokumentem

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska