Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Projekt Pipeline

 

 


Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013

Program Pomoc Techniczna jest pierwszym polskim programem na lata 2007-2013 zatwierdzonym przez Komisję Europejską. Program stanowi jeden z elementów systemu realizacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013.

W ramach tego systemu realizacji  przewidziano komponenty pomocy technicznej we wszystkich programach operacyjnych zorientowane na wsparcie wdrażania poszczególnych programów.

Ponadto realizowany będzie horyzontalny Program, którego celem jest wsparcie tych procesów oraz instytucji wchodzących w system realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, których wsparcie, na poziomie poszczególnych programów operacyjnych albo nie może być realizowane, albo jego realizacja byłaby niezasadna.

Program Pomoc Techniczna obejmuje swoim zakresem wsparcie wszystkich horyzontalnych działań i procesów z zakresu przygotowania, zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli realizacji NSRO, a także z zakresu wsparcia przygotowania projektów oraz rozpowszechniania informacji i promocji operacji funduszy strukturalnych w Polsce.

Cel Programu

Celem nadrzędnym Programu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Zostanie on osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, mających za zadanie możliwie skuteczną neutralizację słabych stron i zagrożeń, przy jednoczesnym jak najefektywniejszym wykorzystaniu mocnych stron oraz istniejących szans.

Cele szczegółowe Program Pomoc Techniczna:

  • zapewnienie sprawnej realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz wsparcie przygotowania przyszłych interwencji funduszy strukturalnych
  • skuteczne rozpowszechnianie informacji i promocja NSRO oraz zapewnienie odpowiedniego przepływu i wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia

Podział środków finansowych

Podział środków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na poszczególne priorytety przedstawia się następująco:

 Priorytet

  Wkład wspólnotowy
(EUR)

 Wkład krajowy
(EUR)

 Ogółem
(EUR)

 Wsparcie zasobów ludzkich

 341 700 000

 60 300 000

 402 000 000

Wsparcie informatyczne
realizacji NSRO

 18 700 000

  3 300 000

 22 000 000

 Wsparcie realizacji operacji
funduszy strukturalnych

 64 600 000

 11 400 000

 76 000 000 
 

 Komunikacja i promocja

 91 700 000

 16 182 353

 107 882 353 

 Ogółem PO PT

516 700 000  

 91 182 353

607 882 353

 
Bliższe informacje na temat Programu Pomoc Techniczna znajdują się w dokumentach:

  • Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
  • Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

przejdź do strony z dokumentami

  • Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej

przejdź do strony z dokumentem 
 
   

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska