Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

 

Zobacz również:

II edycja konkursu

 

UWAGA!

 

Koniecznie zapoznaj się z poniższymi dokumentami:


19-05-2014

Konkurs dla samorządów: obszary funkcjonalne

Zmiany Regulaminu konkursu

16 maja 2014 r. zatwierdzona została zmiana Regulaminu konkursu. Treść zmiany do pobrania poniżej.

Pobierz plik:
Zmiana regulaminu konkursu Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (112 KB)

 

11 marca 2015 r. zatwierdzona została zmiana Regulaminu konkursu. Treść zmiany do pobrania poniżej.

Pobierz plik:
 NOWE: Zmiana regulaminu konkursu Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (20 KB)


 

Rozstrzygnięcie konkursu dotacji

12 kwietnia rozstrzygnięto Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych. Na wniosek Komisji Konkursowej, umotywowany wysoką jakością złożonych wniosków, Minister Rozwoju Regionalnego podjął decyzję o zwiększeniu budżetu konkursu do kwoty 50 mln złotych, co pozwoli dofinansować 32 projekty o łącznej wartości dotacji 49 686 781,87 złotych.

Lista wniosków po ocenie formalnej i merytorycznej Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (112 KB)

NOWE Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (288 KB) Plik w formacie DOC otwiera się w nowym oknie


1 lutego 2013 r. zakończył się nabór wniosków do konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych.

Złożonych zostało 78 wniosków o dotację na łączną kwotę 137 165 878,37 zł. Budżet konkursu wynosi 30 milionów złotych.

Pobierz pliki:
Lista złożonych wniosków Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (32 KB) 


Ocena formalna wniosków

Przeprowadzono ocenę formalną wniosków. W związku z pozytywnym wynikiem oceny formalnej 77 wniosków zostanie poddanych ocenie merytorycznej. 

Pobierz plik:

Wyniki oceny formalnej Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (88 KB)


Cele konkursu

Celem głównym konkursu jest upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocja zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru.

Celem konkursu jest również stworzenie warunków umożliwiających określenie granic miejskich obszarów funkcjonalnych: określenie zasięgu ich wpływu i potencjalnego kierunku rozwoju, sformułowanie kierunków rozwoju w postaci studium, strategii rozwoju oraz planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących całe obszary funkcjonalne.
 

 

Wnioskodawcy:

 • jednostki samorządu terytorialnego, przy czym muszą one realizować projekt w porozumieniu z przynajmniej dwiema jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład planowanego obszaru funkcjonalnego,
 • związki jst,
 • stowarzyszenia jst.

 


Finansowane typy działań:

 • analizy mające na celu określenie zasięgu obszaru funkcjonalnego,
 • badania, diagnozy służące określaniu powiązań na obszarze funkcjonalnym,
 • strategie lub plany obejmujące najważniejsze działania dla rozwoju danego obszaru funkcjonalnego,
 • studia/strategie rozwoju/planu zagospodarowania przestrzennego oraz innych dokumentów strategicznych dla obszaru funkcjonalnego,
 • przygotowywanie planów działań na danym obszarze funkcjonalnym, wynikających z diagnozy danego obszaru,
 • opracowanie badań, analiz, ewaluacji, ekspertyz służących przygotowaniu studiów uwarunkowań przestrzennych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • przygotowanie studiów wykonalności, dokumentacji przetargowej, dotyczącej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym konsultacji społecznych oraz dokumentacji technicznej dla inwestycji wynikających z diagnozy opracowanej w ramach niniejszego konkursu;

 

Terminy


Ogłoszenie konkursu – 29 listopada 2012 r.
Termin składania wniosków – 1 lutego 2013 r.
Maksymalny termin realizacji projektów – 31 sierpnia 2015 r.

 

 

Wartość projektów:

 •  minimalna wartość projektu to 400 tys. zł,
 •  maksymalna wartość projektu to 3 mln zł,
 •  wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego, który stanowi minimum 10 proc.  kosztów kwalifikowalnych zgłoszonego projektu.

Budżet konkursu to 30 mln zł.

 

Prezentacje ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu, które odbyło się 14 czerwca 2013 r.:

 1. Koszty osobowe Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (201 KB)

 

Informacje

Pytania dot. konkursu dotacji prosimy kierować na adres: konkursdotacji.popt@mrr.gov.pl.

NOWE: Nowy numer faksu właściwy do korespondencji: 22 273 89 13, numer telefonu 22 273 78 05.

 

Pobierz pliki:

 1. Program spotkania Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (16 KB)

 Prezentacje  ze spotkań informacyjnych dotyczących konkursu:

    1. Założenia konkursu (1,90 MB) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie

    2. Przygotowanie wniosku o przyznanie dotacji (224 KB) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie

    3. Realizacja projektów - naważniejsze zagadnienia (224 KB) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie

    4. Inne działania dla JST realizowane przez MRR (1,89 MB) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie

 

 

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Pomoc Techniczna 2007-2013

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska