Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


09-08-2012

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania do Konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych.

 

9 sierpnia 2012 r.

Czy JST musi wypełniać pkt 1.3 wniosku i załączać aktualny odpis z właściwego rejestru?

Nie, nie dotyczy to JST.

 

Czy załączniki w postaci listów intencyjnych lidera-partnerów muszą być oryginałami?

Nie, do wniosku można załączyć zarówno oryginały listów jak również ich kopie.Czy listy intencyjne muszą być podpisane dwustronnie: zarówno przez lider jak i partnera?

Nie, dopuszczalne jest złożenie także listów w postaci deklaracji partnera podpisanej przez niego jednostronnie.

 

1 czerwca 2012 r.


Jaki dokument należy złożyć aby potwierdzić zawiązanie porozumienia pomiędzy poszczególnymi jednostkami samorządowymi?

Na etapie składania wniosku o przyznanie dotacji wystarczy złożyć list intencyjny lub porozumienie o współpracy między gminami na rzecz realizacji projektu. Natomiast na etapie podpisywania umowy o udzielenie dotacji pomiędzy wnioskodawcą a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego należy przedstawić dokument potwierdzający zawiązanie porozumienia między gminami, czyli np. umowę.


 

30 maja 2012 r.


 

Czy w konkursie wniosek może złożyć podmiot, który będzie się składał z porozumienia gmin (gmin i powiatu) i przedstawiciela sektora obywatelskiego (stowarzyszenia)?

Wniosek może złożyć porozumienie gmin i powiatu w partnerstwie ze stowarzyszeniem. Wnioskodawcą musi być związek, porozumienie, stowarzyszenie dowolnych JST, a partnerem dowolna organizacja.

Czy w konkursie można złożyć projekt, który ma na celu poprawę usług opieki społecznej poprzez wdrożenie technologii ICT w tym np. teleopieki i elementów telemedycyny?

W ramach konkursu nie ma możliwości realizowania projektu, którego celem będzie wdrożenie technologii. W ramach konkursu przedmiotem projektu może być diagnoza sytuacji na danym obszarze np. w zakresie usług medycznych i przygotowanie projektu, pod nową perspektywę wdrażania funduszy UE, którego celem będzie rozwijanie tego typu usług jak telemedycyna.

Jaki jest przewidywany termin ogłoszenia wyników?

Według wstępnych założeń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego konkurs zostanie rozstrzygnięty miesiąc po ostatecznym terminie składania wniosków czyli około 3 września 2012 r.

Jaki jest przewidywany termin podpisania umowy od daty ogłoszenia wyników?

Przewiduje się, że podpisanie umów będzie trwało około miesiąca od ogłoszenia wyników, czyli powinno nastąpić na początku października 2012 r.

Jaki czas jest przewidziany pomiędzy złożeniem wniosku o płatność transzy a jego realizacją (przelewem)?

Kolejna transza będzie wypłacona w terminie 14 dni od zatwierdzenia sprawozdania. Sprawozdania będą weryfikowane na bieżąco. Czas potrzebny na ocenę sprawozdania będzie zależny od jego poprawności.

Kiedy jest realizowana ostatnia transza dotacji?

Ostatnia transza będzie wypłacona w terminie 14 dni od zatwierdzenia sprawozdania końcowego z realizacji projektu.

Czy Lokalna Grupa Działania może być wnioskodawcą w ramach konkursu?

Jeżeli uczestnicy LGD będą spełniać wymogi określone w regulaminie konkursu (realizacja na obszarze minimum czterech gmin), to wówczas LGD może być wnioskodawcą w ramach konkursu. Jednocześnie we wniosku należy wskazać obszar oddziaływania projektu (na obszarze których gmin będzie realizowany).

Czy gmina miejsko-wiejska spełnia wymóg realizacji projektu na obszarach wiejskich?

Tak.

Czy w ramach realizacji projektu można rozliczać koszty wolontariatu?

Tak.

Czy w ramach projektu można rozliczać koszty wynagrodzeń pracowników realizujących projekt?

Tak, należy jednak pamiętać, że rozliczać można wyłącznie koszty wynagrodzeń pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu (np. koordynator projektu, pracownicy biura projektu). Koszty można rozliczyć proporcjonalnie do czasu poświęconego na realizację projektu (w przypadku rozliczenia części wynagrodzenia konieczne jest stosowanie kart czasu pracy).

Czy w ramach projektu można rozliczyć wynagrodzenia pracowników biorących udział w szkoleniach przeprowadzanych w ramach projektu?

Jeśli pracownicy nie wykonują pracy na rzecz projektu (np. koordynator projektu), to ich wynagrodzenia nie są kosztem kwalifikowalnym.

Czy w ramach projektu można rozliczać koszty udziału uczestników (dojazdu, zakwaterowania) w szkoleniach organizowanych w ramach projektu?

Tak, jednakże koszty te muszą zostać zaplanowane w budżecie projektu.

Czy partner musi wnosić wkład finansowy do projektu?

Nie, partner może wnosić do projektu również wkład niefinansowy (np. patronat, wsparcie merytoryczne).

Czy wnioskodawca w jednym projekcie może być partnerem w innym?

Dokumentacja konkursu tego nie ogranicza.

Jak długo należy przechowywać dokumentację projektu?

Dokumenty muszą być przechowywane do 2022 r.

Czy gdy wnioskodawcą jest powiat/związek gmin/LGD to wówczas gminy (będące częścią powiatu/zrzeszone w tych organizacjach) także muszą wnosić wkład własny?

W takiej sytuacji wniesienie wkładu własnego jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Czy każda gmina będąca członkiem porozumienia na rzecz projektu (a nie reprezentowana przez związek) musi dawać część wkładu własnego?

Nie, ustalenie podziału wkładu własnego między gminy składające wspólny wniosek należy do wnioskodawcy.

Czy zabezpieczenie realizacji umowy jest obligatoryjne?

Zabezpieczenie jest obligatoryjne jeżeli kwota dotacji jest równa lub przekracza 900 tys. złotych.

Czy w ramach realizacji projektu określony jest procentowy udział kosztów zarządzania?

Nie, jednak należy mieć na uwadze, że zaplanowane w ramach wniosku koszty zarządzania będą oceniane pod względem efektywności. Koszty zarządzania mogą dotyczyć tylko tych bezpośrednio związanych z realizacją projektu (np. koordynacja projektu, księgowość). Nie mogą być finansowane koszty ponoszone niezależnie od realizacji projektu (np. media, czynsze, ochrona itp.).

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska