Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


09-09-2013

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania

Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych.

 

Czy środki otrzymanej dotacji muszą być ujmowane w ewidencji księgowej w rozbiciu na część dot. finansowania i współfinansowania?

Tak. Środki otrzymanej dotacji muszą być zaksięgowane na paragrafach klasyfikacji budżetowej z ostatnią cyfrą 8 dla finansowania (85%) i ostatnią cyfrą 9 dla współfinansowania (15%).


Czy partnerem w projekcie może być jednostka nie będąca jednostką samorządu terytorialnego lub stowarzyszeniem/związkiem jst?

Nie. Partnerami w projekcie mogą być tylko jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki/stowarzyszenia.


Czy wykonanie działań w projekcie może zostać powierzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, która jest wnioskodawcą lub partnerem, jednostce organizacyjnej tego samorządu?

Jest to możliwe, ale zachowane muszą zostać zasady określone w ustawie Prawo zamówień publicznych. Bez przetargu można powierzyć zadania jednostce zewnętrznej wyłącznie jeśli spełnione są przesłanki określone w art. 4 ust 13 ustawy PZP. W innym przypadku, jest to możliwe tylko wówczas, gdy jednostka zostanie wybrana z zachowaniem zasad konkurencyjności i równego traktowania.


Czy wymagane są dodatkowe regulacje formalne (np. zarządzenie) w zakresie księgowości prowadzonej dla projektu?

Jeżeli obowiązujące w instytucji zasady rachunkowości wyczerpują wymagania stawiane przez dokumentację konkursową, to opracowywanie dodatkowego dokumentu w tym zakresie nie jest wymagane.


Czy można zrealizować projekt polegający tylko na przygotowaniu dokumentacji wdrożeniowej?

Nie. Projekt zawsze musi zawierać część analityczną (pkt 5.2.1 regulaminu) z której może wynikać konieczność przygotowania dokumentacji takiej jak studia/strategie rozwoju, plany zagospodarowania przestrzennego/ich aktualizacje, czy inne wymienione w pkt. 5.2.2 regulaminu.


Czy na etapie składania wniosku aplikacyjnego wymagane jest posiadanie podpisanych umów partnerskich?

Nie. Do wniosku aplikacyjnego wystarczy dołączyć przynajmniej listy intencyjne. Jednocześnie do wniosków składanych przez związki/stowarzyszenia należy dołączyć statut organizacji/porozumienie o utworzeniu określające skład.

Czy na etapie składania wniosku w ramach konkursu dotacji wymagane jest posiadanie podpisanych listów intencyjnych pomiędzy wszystkimi gminami wchodzącymi w skład powiatów (tworzących obszar funkcjonalny), czy też na tym etapie wystarczą listy intencyjne zawarte pomiędzy beneficjentem - JST (reprezentowanym przez prezydenta miasta) a starostami?

Listy intencyjne muszą być podpisane z aktywnymi partnerami (tymi którzy będą wymienieni w pkt. 1.8 wniosku). Muszą być zawarte także z gminami wchodzącymi w skład powiatów (z każdym JST), jeżeli każdy będzie aktywnym partnerem.


Czy jst może być w jednym projekcie wnioskodawcą/liderem, a w innym aktywnym partnerem?

Taka sytuacja jest dopuszczalna, jednakże liderem/wnioskodawcą można być tylko w jednym projekcie, partnerem w wielu.


Od kiedy mogą być ponoszone wydatki w projekcie?

W przypadku uzyskania dotacji za koszty kwalifikowalne mogą być uznane wydatki poniesione na rzecz zgłoszonego projektu od dnia rozpoczęcia jego realizacji, jednak nie wcześniej niż od terminu określonego w pkt 3.1 Regulaminu. Tym samym za kwalifikowalne mogą być uznane wydatki związane z projektem ponoszone od 12 czerwca 2013 r.


Czy procedury przetargowe w ramach projektu mogą być wszczęte przed datą podpisania umowy dotacji?

Taka sytuacja jest dopuszczalna.


Czy wniosek aplikacyjny musi być podpisany przez wszystkich członków partnerstwa?

Nie. Wniosek podpisuje tylko lider partnerstwa.


Czy wniosek aplikacyjny musi być podpisany poza prezydentem/burmistrzem/starostą także przez skarbnika?

Sposób podpisania powinien wynikać z przyjętej w urzędzie reprezentacji. Przy czym wniosek aplikacyjny nie ma jeszcze sensu stricte charakteru zobowiązania finansowego.
Jednocześnie zaznaczamy, że umowa dotacji, która będzie podpisana na podstawie wniosku, będzie już miała charakter zobowiązania finansowego, w związku z czym najpóźniej na tym etapie będzie wymagana kontrasygnata skarbnika.


Jeśli wnioskodawcą jest jst, to jakie informacje należy zawrzeć w punkcie 1.3 wniosku?

Gdy wnioskodawcą jest jst nie się wypełnia punktu 1.3 wniosku.


Czy spośród zagadnień wymienionych w pkt. 5.1 regulaminu konkursu trzeba wybrać tylko jedno?

Nie. Można wybrać kilka zagadnień.


Czy wkład własny musi być podzielony równo pomiędzy partnerów?

O sposobie podziału wkładu własnego decydują partnerzy. Z punktu widzenia dokumentacji konkursowej istotnym jest, aby wynosił on co najmniej 10% wartości projektu.


Czy do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej?

Tak.


Czy za kwalifikowalny można uznać dodatek specjalny/zadaniowy przyznany pracownikowi zatrudnionemu na etacie w związku z realizacją projektu?

Tak, jeżeli przyznanie dodatku wynika z regulaminu wynagradzania obowiązującego w instytucji.


Czy możliwe jest łączenie różnych form wypłacania wynagrodzeń dla poszczególnych partnerów w ramach jednego projektu (dla części partnerów jako etat/część etatu, dla części partnerów dodatek)? Czy też wszyscy partnerzy powinni zdecydować się na jedną formę?

Nie ma ograniczenia w tym zakresie, wynagrodzenia mogą być rozliczane w każdy z powyższych sposobów.


Czy o udzielenie dotacji w obecnej edycji konkursu może ubiegać się podmiot (jst lub stowarzyszenie/związek jst) który uzyskał dofinansowanie w I edycji konkursu dot. obszarów funkcjonalnych?

Nie, zgodnie z regulaminem konkursu taki podmiot nie może być wnioskodawcą w obecnej edycji konkursu.


Czy podmiot który uzyskał dofinansowanie w I edycji konkursu może być partnerem w ramach wniosku składanego w II edycji?

Taka sytuacja jest dopuszczalna.


Czy umowa partnerska/list intencyjny musi być podpisana z każdym partnerem z osobna?

Nie, może to być list intencyjny/umowa wielostronna.


Czy dotacja będzie przyznawana w formie zaliczki czy może w formie refundacji poniesionych wydatków?

Wszystkie transze za wyjątkiem ostatniej przekazywane są w formie zaliczek, ostatnia ma charakter rozliczeniowy i jest refundacją.


Czy lider może przekazać otrzymaną zaliczkę dalej partnerom?

Lider nie może przekazywać otrzymanych środków partnerom w postaci zaliczek. Na tym poziomie możliwa jest jedynie refundacja poniesionych już przez partnerów wydatków.


Czy w konkursie mogą brać udział stowarzyszenia/związki których członkami nie są wyłącznie JST?

Nie, zgodnie z pkt. 7.1.3 regulaminu konkursu udział w konkursie mogą brać tylko stowarzyszenia/związki, których członkami są wyłącznie JST.


Czy można zawrzeć umowę zlecenie z własnym pracownikiem?

Nie, takie rozwiązanie jest niedopuszczalne.


Czy wydatki w projekcie może ponosić tylko lider?

Wydatki mogą ponosić także partnerzy, ale lider nie może przekazywać otrzymanych środków partnerom w postaci zaliczek.


Czy wydatki ponoszone bez wykorzystania ustawy Prawo zamówień publicznych objęte są dodatkowymi procedurami?

Wydatki ponoszone w ramach projektu muszą być realizowane z poszanowaniem zasady konkurencyjności.

Jeżeli w danym przypadku nie ma zastosowania ustawa Pzp, to wydatek należy ponieść zgodnie z procedurą opisaną pkt. 5 w załączniku do wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (109 KB)

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska