Menu


09-12-2013

Konkurs dla samorządów: obszary funkcjonalne - II edycja konkursu

Zmiana w regulaminie konkursu

11 marca 2015 r. zatwierdzona została zmiana Regulaminu konkursu. Treść zmiany do pobrania poniżej.

Pobierz plik:

NOWE:  Zmiana regulaminu konkursu Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (20 KB) 

 

Rozstrzygnięcie konkursu dotacji

5 grudnia 2013 r. rozstrzygnięto Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych (edycja 2). Budżet konkursu (30 mln zł) pozwoli dofinansować 16 projektów o łącznej wartości dotacji 29 271 897,39 zł.

Jednocześnie w przypadku pozyskania dodatkowych środków istnieje możliwość zawarcia umów dotacji z kolejnymi wnioskodawcami.

Lista wniosków po ocenie merytorycznej Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (128 KB)

 

Przeprowadzono ocenę formalną wniosków. W związku z pozytywnym wynikiem oceny formalnej wszystkie 91 złożonych wniosków zostanie poddanych ocenie merytorycznej.

16 września 2013 r. zakończył się nabór wniosków do konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych.

W terminie złożonych zostało 91 wniosków na łączną kwotę dotacji 156 272 506,17 zł. Budżet konkursu wynosi 30 milionów złotych.

Wnioski poddawane są obecnie ocenie formalnej. Te wnioski, które zostaną pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym będą przekazane do oceny merytorycznej.

Lista złożonych wniosków Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (33,6 KB)

 

 

Cele konkursu:


Celem konkursu jest stworzenie warunków umożliwiających określenie obszarów współpracy pomiędzy JST w ramach obszarów funkcjonalnych miast. Jeśli zawiązane partnerstwa okażą się trwałe i efektywnie służące rozwojowi powiązań funkcjonalnych, to w przyszłości mogą być podstawą do weryfikacji lub potwierdzenia zasięgu miejskich obszarów funkcjonalnych wyznaczonych w wojewódzkich planach zagospodarowania przestrzennego. W krótszej perspektywie, działania te będą służyć promowaniu nowego terytorialno-funkcjonalnego podejścia do polityki regionalnej oraz zintegrowanej polityki zagospodarowania przestrzennego w tym propagowaniu wielopoziomowego, partnerskiego zarządzania.

 

Wnioskodawcy:

 • jednostki samorządu terytorialnego (w porozumieniu z przynajmniej dwiema innymi JST),
 • związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • stowarzyszenia JST, których członkami są wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego.

 

Finansowane typy działań:

 • badania, diagnozy, analizy służące określaniu powiązań i wynikających z nich wyzwań służących określeniu obszarów współpracy pomiędzy JST w ramach obszarów funkcjonalnych miast,
 • przygotowanie spójnych strategii lub planów obejmujących działania najważniejsze dla rozwoju lub rozwiązania problemów danego obszaru współpracy JST oraz przygotowywanie analiz na te potrzeby,
 • przygotowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
 • opracowanie badań, analiz, ewaluacji, ekspertyz służących przygotowaniu studiów uwarunkowań przestrzennych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowanie studiów wykonalności, dokumentacji przetargowej, dotyczącej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym konsultacji społecznych oraz dokumentacji technicznej dla inwestycji wynikających z diagnozy opracowanej w ramach niniejszego konkursu;

 

Terminy:

 Ogłoszenie konkursu – 12 czerwca 2013 r.
Termin składania wniosków – 16 września 2013 r.
Maksymalny termin realizacji projektów – 31 sierpnia 2015 r.

 

Wartość projektów:

 • minimalna wartość projektu to 400 tys. zł 
 • maksymalna wartość projektu to 3 mln zł
 • wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego, który stanowi minimum 10 proc. kosztów kwalifikowalnych zgłoszonego projektu

 

Informacje:

Pytania dotyczące konkursu dotacji prosimy kierować na adres: konkursdotacji.popt@mir.gov.pl.


 

Pobierz pliki:

NOWE: Zmodyfikowany regulamin - doprecyzowano pkt. 7.2

1. Regulamin konkursu Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie  (97,7 kB)

2. Formularz wniosku o przyznanie dotacji - załącznik nr 1 Plik w formacie DOC otwiera się w nowym oknie (2,07 MB)

3. Karta oceny formalnej - załącznik nr 2a Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (72 KB)

4. Karta oceny merytorycznej - załącznik nr 2b Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (80 KB)

5. Wzór umowy dotacyjnej - załącznik nr 3 Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (265 KB)

6. Wzór sprawozdania - załącznik nr 4 Plik w formacie DOC otwiera się w nowym oknie (349 KB)

7. Regulamin pracy Komisji Konkursowej - załącznik nr 5 Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (80 KB)

8. Oświadczenie o VAT - załącznik nr 6 Plik w formacie DOC otwiera się w nowym oknie (287 KB)

9. Załącznik nr 1 do formularza wniosku. Szczegółowy budżet projektu Plik w formacie XLS otwiera się w nowym oknie (52 KB)

10. Załącznik nr 1 do sprawozdania Plik w formacie XLS otwiera się w nowym oknie (28 KB)

 

Prezentacje ze spotkań informacyjnych dotyczących konkursu dotacji:

 1. Założenia konkursu Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (1,71 MB)
 2. Przygotowanie wniosku o przyznanie dotacji Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (594 KB)
 3. Realizacja projektów - najważniejsze zagadnienia Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (292 KB)