Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

12-12-2012

Kurs Laboratorium zamówień publicznych

Początek: 03-01-2013 Koniec: 31-10-2013

3 stycznia 2013 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczyna kurs stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych pt. "Laboratorium zamówień publicznych". Kurs kierowany jest do osób odpowiedzialnych za ocenę wniosków o dofinansowanie i o płatność, monitoring i ewaluację, kontrolę i weryfikację wydatków oraz realizację projektów, przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, opiniowanie dokumentacji związanej z zawarciem umowy z wykonawcami wybranymi w trybie ustawy Pzp. 

Na kurs zapraszamy pracowników administracji publicznej zajmujących się wdrażaniem Funduszy Europejskich w Polsce zatrudnionych przede wszystkim w instytucjach zarządzających i pośredniczących w ministerstwach, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Ośrodku Rozwoju Edukacji, Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej oraz pracowników Krajowego Punktu Kontaktowego dla MF EOG, NMF EOG 2009-2014 oraz Krajowej Instytucji Koordynującej SPPW.

Celem sześciodniowego kursu jest uzyskanie pogłębionej wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej na dostawy, usługi i roboty budowlane. W trakcie zajęć wskazane zostaną rodzaje błędów popełnianych przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowej oraz przykłady dobrych praktyk i rozwiązań umożliwiających prawidłowe i skuteczne przeprowadzanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Kurs "Laboratorium zamówień publicznych" ma na celu zwiększenie poziomu umiejętności praktycznych z zakresu zamówień publicznych w tych segmentach, które mają największy wpływ na wynik postępowania (opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert oraz badanie i ocena ofert) oraz uniknięcie negatywnych konsekwencji kontroli udzielania zamówień publicznych.

 

Kurs będzie trwał od stycznia do października 2013 r.


Wykonawca zapewnia:

  • przeprowadzenie kursu przez doświadczonych ekspertów;
  • materiały kursowe (skrypt, długopis, notes);
  • unch i przerwy kawowe;
  • certyfikaty ukończenia kursu (warunkiem uzyskania certyfikatu będzie obecność w trakcie co najmniej 4 dni zajęć).

Koszty dojazdu na miejsce kursu pokrywają uczestnicy.

Miejsce zajęć: Warszawa, ul. Łucka 2/4/6Szkolenia realizowane są przez ECORYS Polska Sp. z o.o.

Szczegółowy program i harmonogram kursu znajduje się na stronie Wykonawcy Strona otwiera się w nowym oknie 

 

Zapraszamy Państwa do uczestniczenia w kursie!


Koszt uczestnictwa w kursie w całości pokrywa Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska