Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

19-07-2013

Szkolenia z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Początek: 29-07-2013 Koniec: 28-03-2014

29 lipca 2013 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczyna szkolenia z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. („Pzp”), ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania dokumentacji przetargowej – dla pracowników samorządowych.

Celem dwudniowych szkoleń jest podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji pracowników samorządowych w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej na usługi, dostawy i roboty budowlane. W trakcie szkoleń wskazane zostaną rodzaje błędów popełnianych przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowej oraz przykłady dobrych praktyk i rozwiązań umożliwiających prawidłowe i skuteczne przeprowadzanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ponadto celem zamówienia jest pogłębienie wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu zamówień publicznych w tych segmentach, które mają największy wpływ na wynik postępowania (opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu i opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert oraz ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, badanie i ocena ofert).

Do udziału w szkoleniach zapraszamy pracowników samorządowych odpowiadających za przygotowanie i realizację inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub mogących się ubiegać o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim osoby odpowiedzialne za realizację projektów, przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, opiniowanie dokumentacji związanej z zawarciem umowy z wykonawcami wybranymi w trybie ustawy Pzp.

Szkolenia będą trwały od lipca 2013 r. do marca 2014 r.

Wykonawca zapewnia:

  • przeprowadzenie szkolenia przez doświadczonych ekspertów;
  • materiały szkoleniowe;
  • certyfikaty ukończenia szkolenia (warunkiem uzyskania certyfikatu będzie obecność w trakcie obu dni szkoleniowych);
  • lunch i przerwy kawowe;
  • nocleg dla osób pracujących w miejscowościach innych niż miasto, w którym odbędzie się szkolenie.

Koszty dojazdu na miejsce kursu pokrywają uczestnicy.

Szkolenia realizowane są przez PM Group LAAX Sp. z o.o., Sp. k.

Zgłoszenia można przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:
edyta.dabrowska@szkolenia-polska.pl lub faksem pod numer 85 745 44 00.

Szczegółowy program i harmonogram szkoleń oraz formularz zgłoszenia znajduje się na stronie:
www.szkolenia-polska.pl/jst Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Zapraszamy Państwa do uczestniczenia w szkoleniach.

Koszt uczestnictwa w kursie w całości pokrywa Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013

 

 

 





Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska